___

Procedura zapewnienia jakości usług

Niniejsza procedura ustala zasady oceny szkolenia oraz kadry szkoleniowej zapewniające
jakość szkolenia w firmie Polvotech Aneta Dziedzic

1. Ankiety ewaluacyjne.
Firma przeprowadza wśród Uczestników anonimową ankietę kończącą szkolenie, w której
ocenie poddawane są:

a.  jakość przeprowadzonego szkolenia,

b.   organizacja szkolenia,

c.   program szkolenia,

d.   trener.

2. Testy ewaluacyjne.
Firma przeprowadza wśród Uczestników testy wstępne i końcowe na podstawie, których
sporządzana jest ewaluacyjna wartość dodana szkolenia.

3. Weryfikacji jakości szkolenia.
Koordynator merytoryczny dokonuje analizy przeprowadzanych anonimowych ankiet
końcowych, przedstawia wyniki ankiet prowadzącemu szkolenie i przekazuje mu wszelkie
uwagi Uczestników na temat sposobu realizacji szkolenia.

4. Podejmowane działania.
W przypadku, gdy wyniki oceny jednej z poddawanej ocenie części są niższe, niż 75%
maksymalnej oceny, koordynator merytoryczny podejmuje działania mające na celu
poprawę sytuacji. Podjętymi działaniami mogą być:

a.   indywidualne ustalenia z trenerem oraz analiza mocnych i słabych stron sposobu
prowadzenia zajęć przez tę osobę,

b.   analiza materiałów szkoleniowych i dostosowanie ich do oczekiwań uczestników,

c.   zmiany w programie zajęć według sugestii i oczekiwań uczestników na podstawie
wskazanych w ankietach ewaluacyjnych najciekawszych i najmniej użytecznych
elementów zajęć,

d.   zmiany w sposobie organizacji zajęć,

e.   inne, niewymienione wyżej działania, które koordynator merytoryczny uzna za
konieczne na podstawie ocen uczestników.

5. Wsparcie poszkoleniowe.
Po zakończonym szkoleniu, kursant oprócz materiałów szkoleniowych, otrzymuje wsparcie w postaci
2 godzin konsultacji ze specjalistą w zakresie odbytego szkolenia.

6. Warunki i czas zajęć.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w blokach max 2 godz. z przerwą 15 min, a jeśli szkolenie trwa po
wyżej 6 godzin, kursantom przysługuje dodatkowo przerwa obiadowa nieprzekraczająca 60 min. Sale,
w których odbywają się szkolenia są klimatyzowane, o odpowiednim oświetleniu i odpowiedniej
powierzchni, dostosowanej do ilości kursantów.
Zajęcia praktyczne prowadzone są w warunkach rzeczywistych oraz poprzez wykorzystanie
rzeczywistości wirtualnej. Zajęcia nie trwają dłużej niż 5 dni w tygodniu.