___

Procedura reklamacyjna

1.   Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od daty zakończenia
szkolenia w siedzibie firmy Omega Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała mieszczącej się w Krakowie przy
ul. Zakopiańskiej 5 lok. 506 w formie pisemnej lub mailowo na adres:
biuro@szkoleniaomega.pl

2.   Reklamacji może podlegać:
*niewykonanie usługi szkoleniowej,
*częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,
*niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej.

3.   Obowiązki leżące po stronie firmy Polvotech Aneta Dziedzic podlegające reklamacji
są określone w regulaminie szkoleń.

4.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
*dane i adres uczestnika szkolenia,
*nazwa szkolenia, którego dotyczy reklamacja,
*powód reklamacji,
*opis zagadnienia reklamowanego.

5.   Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem
słuszności roszczeń gwarancyjnych przez właściciela firmy Polvotech Aneta Dziedzic
indywidualnie.

6.   Rozpatrzenie reklamacji na podstawie dostarczonej dokumentacji następuje w ciągu
14 dni roboczych od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy
zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne lub zawiera istotne braki utrudniające
jego rozpatrzenie termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od dnia uzupełnienia
reklamacji przez zgłaszającego.

7.   O odrzuceniu reklamacji lub jej braku, zgłaszający reklamację jest informowany
pisemnie.

8.   Informacja pisemna jest wysyłana e – mailem, faksem lub pocztą, zgodnie z formą
wybraną przez zgłaszającego.

9.   W przypadku uznania roszczeń Uczestnika szkolenia z tytułu gwarancji, szkolenie
objęte reklamacją jest powtarzane zgodnie z programem szkolenia, z należytą
starannością na koszt firmy Polvotech Aneta Dziedzic.

10.   Jako dokument potwierdzający czynności reklamacyjne sporządzana jest ,,Karta
reklamacji” podpisana przez reklamującego oraz właściciela firmy.